Make your own free website on Tripod.com

海之頌
[ 首頁 ] [ 向上 ] [ 陽光重現 ] [ 畫中的人物 ] [ 塞納河的風光 ] [ 聖.拉塞車站 ] [ 海之頌 ]

 

 

         
                   大岩門海                          大岩門的怒海                   大岩門附近

 

                 

     
          大岩門附近海岸             瓦朗吉維爾的漁夫小屋          瓦朗吉維爾的教堂

 

 

           
             瓦朗吉維爾的教堂                  姆迪埃峽谷                  愛特達的大浪

 

 

             
                     愛特達的日落              愛特達的帆船出航             愛特達的斷崖