Make your own free website on Tripod.com

從寫實到印象
[ 首頁 ] [ 向上 ] [ 邁向藝術之路 ] [ 從寫實到印象 ] [ 雷諾瓦與印象派 ] [ 巴黎人生活記實 ] [ 偏離印象派 ] [ 雷諾瓦風格 ] [ 美麗的浴女世界 ]

 

 

 


    在庭院裡作畫的莫內       在畫室的巴吉爾            採花的女人                       格掄魯業

 

 

                     
                         狩獵的戴安娜                       龐地阿                  安東尼伯母的旅館