Make your own free website on Tripod.com

巴黎人生活記實
[ 首頁 ] [ 向上 ] [ 邁向藝術之路 ] [ 從寫實到印象 ] [ 雷諾瓦與印象派 ] [ 巴黎人生活記實 ] [ 偏離印象派 ] [ 雷諾瓦風格 ] [ 美麗的浴女世界 ]

 

 

 


              午      餐                          午  餐  後                            公      園                                夏日舞會

 

 

 


           初演日                          巴黎街頭                         莫內畫像                 莫內夫人與兒子

 

 

 

             
                           莫內夫人                            巴黎夏日街景               閱讀中的莫內